Area Of Work


 BALLIA

ANIL KR
(DD)
RITESH KR.
(BC)
DEEPAK YADAV
(BC)
AJEET KR
(BC)
TEJ PRATAP SINGH
(BC)
KESHAW KUMAR
(BC)
ASHUTOSH KR. VARMA
(BC)
RAVINDRA KUMAR YADAV
(BC)
PANKAJ KUMAR
(BC)
SANOJ KR
(BC)
ASIT KR. SINGH
(BC)
SANTOSH KUMAR
(BC)
VED PRAKASH TIWARI
(BC)
PARAMHANS YADAV
(BC)
KULDEEP SINGH
(BC)
JYOTI BHARTI
(CO)
SHWETA GUPTA
(CO)
VINOD YADAV
(DC)
KIRAN DEVI
(MSM)
SANJANA VERMA
(MSM)
MAYA DEVI
(MSM)
NEELAM YADAV
(MSM)
POONAM DEVI
(MSM)
KANCHAN YADAV
(MSM)
MANJUSHA YADAV
(MSM)
SHOBHA DEVI
(MSM)
JYOTI YADAV
(MSM)
PRIYANKA YADAV
(MSM)
MADHU YADAV
(MSM)
RAMBHA DEVI
(MSM)